Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

รจ.อบ. ร่วมแถลงข่าว OTOP อุบล เสน่ห์ของดีแห่งอีสานใต้ ...

ปลัด ก.รง. ลงพื้นที่มอบนโยบาย 5 เสือ กรง.อบ. ...

รจ.อบ.เยี่ยมศูนย์บริการร่วม กรง.จ.อบ. ...

สรจ.อบ. ร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนป้องกัน Covid-19 ใน สปก. ...

รจ.อบ. รับมอบนโยบาย ผวจ.อบ. ...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

สรจ.อบ. จัดกิจกรรมวันธงชาติไทย 2564 ...

รจ.อบ. ร่วมประชุม คณะกรมการ จ.อบ. เดือน กันยายน 2564 ...

กิจกรรม ยืดเส้น ยืดสาย ออกกำลังกายบ่าย 3 โมง ...

รจ.อบ. เยี่ยมหน่วยบริการชุมชน แรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานาี ...

TOP