Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เดือน พฤษภาคม 2565 ... New

Mol-Thailand

การกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เดือน เมษายน 2565 ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เตือนแรงงานไทยที่จะไปทำงานกัมพูชา ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ร่วมตรวจโรงงานแบบ Onsite สร้างเกราะป้องกัน Covid-19 ...

Mol-Thailand

รจ.อบ. ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ...

Mol-Thailand

แผนปฏิบัติการ Action Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ...

Mol-Thailand

5 เสือ กรง.อบ. เยี่ยมให้กำลังใจ ห่วงใยแรงงาน ...

TOP