Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

กรง.อบ. เตรียมความพร้อมพัฒนาแรงงานด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด ...

Mol-Thailand

กระดานข่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 มกราคม 2563 ...

Mol-Thailand

กระดานข่าว สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 มกราคม 2563 ...

Mol-Thailand

กรง.อบ.มอบความสุขแรงงาน ปีใหม่ 2563 ...

Mol-Thailand

กระดานข่าว สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ...

Mol-Thailand

TO BE NUMBER ONE ...

รณรงค์ส่งเสริมส่งเสริมการจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ...

TOP