Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน ลงสู่พื้นที่ ...

Mol-Thailand

รง.อบ. ร่วมขับเคลื่อน ชมรม TO BE NUMBER ONE ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ร่วมจัดระเบียบสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้ถูกต้อง ...

Mol-Thailand

...

Mol-Thailand

กรง.อบ. เตรียมความพร้อมพัฒนาแรงงานด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด ...

TOP