Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวกิจกรรม

รจ.อบ.เยี่ยมให้กำลังหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

ประชุมศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน) ...

รจ.อบ. ร่วมบริจาคพัดลม ให้ รพ.สนาม ช่วยผู้ติดเชื้อ Covid-19 ...

สรจ.อบ. จัดประชุม 5 เสือ กรง.อบ. ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน ...

กรง.อบ. ให้ความช่วยเหลือ อสร.ที่ประสบอัคคีภัย ...

สรจ.อบ. ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านโควิด 19 ...

TOP