Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

แรงงานอุบลฯ ห่วงใยพี่น้องชาวอุบล สร้างงาน สร้างอาชีพ ...

Mol-Thailand

จังหวัดอุบลฯ สร้างงาน สร้างอาชีพ ชาวอุบลฯ ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนอาชีพ ปี 2565 ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ...

Mol-Thailand

แรงงานอุบลฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จ.อบ. ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. Kick Off โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 65 ...

Mol-Thailand

แรงงานอุบลฯ ควบคุมป้องกัน Covid-19 ...

Mol-Thailand

5 เสือ กรง.อบ. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ใน ...

Mol-Thailand

แรงงานอุบลฯ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างตลาดแรงงานไทย ...

Mol-Thailand

รจ.อบ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ป้องกัน Covid-19 ...

TOP