Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

📝📍รายงานสถานการณ์แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดอุบลราชธานี 2566

pll_content_description

 

📝📍รายงานสถานการณ์แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดอุบลราชธานี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

TOP