Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี คุณเด่นชัย พรมสอน อาสาสมัครแรงงานตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ

pll_content_description

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี คัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยได้เข้ารับใบประกาศกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์  วิฑูรย์) ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

TOP