Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สรจ.อบ. เข้าร่วมฟังการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ ATK

pll_content_description

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์  แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมรับฟังและซักซ้อมวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

TOP