Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมพิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ

pll_content_description

ประชุมพิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ

              วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุนและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด เพื่อหารือและชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ โดยได้เชิญนายอำเภอทุกอำเภอ และแกนนำอาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุมหารือ ซึ่งได้ให้แนวทางความถูกต้องและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

TOP