Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล

  นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล

  แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
  • นางสาวอรนุช จันทรชิต

   นางสาวอรนุช จันทรชิต

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวจิตติมาพร รูปแก้ว

    นางสาวจิตติมาพร รูปแก้ว

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นายมานิต บุญสวัสดิ์

     นายมานิต บุญสวัสดิ์

     พนักงานขับรถยนต์ ส2
  • นางสาวสมปอง จันทะศรี

   นางสาวสมปอง จันทะศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวชนัญชิดา สิมมา

    นางสาวชนัญชิดา สิมมา

    พนักงานธุรการ ส4
  • นางสุมาลี มิ่งขวัญ

   นางสุมาลี มิ่งขวัญ

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวหนึ่งนภา พยุหะ

    นางสาวหนึ่งนภา พยุหะ

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวนันทพร กัญญาโสภา

   นางสาวนันทพร กัญญาโสภา

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายฐิติพันธ์ ไสยมาตย์

    นายฐิติพันธ์ ไสยมาตย์

    นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวลิษร เนตรวงศ์

   นางสาวลิษร เนตรวงศ์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
TOP