Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล

  นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล

  แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
  • นางสาวอรนุช จันทรชิต

   นางสาวอรนุช จันทรชิต

   ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
   • นางสาวสมปอง จันทะศรี

    นางสาวสมปอง จันทะศรี

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    • นางสาวจิตติมาพร รูปแก้ว

     นางสาวจิตติมาพร รูปแก้ว

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     • นางสาวชนัญชิดา สิมมา

      นางสาวชนัญชิดา สิมมา

      พนักงานธุรการ ส4
      • นายมานิต บุญสวัสดิ์

       นายมานิต บุญสวัสดิ์

       พนักงานขับรถยนต์ ส2
   • นางสาวอรนุช จันทรชิต

    นางสาวอรนุช จันทรชิต

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ,ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
    • นางสุมาลี มิ่งขวัญ

     นางสุมาลี มิ่งขวัญ

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นางสาวนันทพร กัญญาโสภา

      นางสาวนันทพร กัญญาโสภา

      นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
      • นางสาวลิษร เนตรวงศ์

       นางสาวลิษร เนตรวงศ์

       นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวสมปอง จันทะศรี

    นางสาวสมปอง จันทะศรี

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ,หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
    • นางสาวหนึ่งนภา พยุหะ

     นางสาวหนึ่งนภา พยุหะ

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายฐิติพันธ์ ไสยมาตย์

      นายฐิติพันธ์ ไสยมาตย์

      นักวิชาการแรงงาน
TOP