Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัด

“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ”

 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

“เมืองดอกบัวงาม   แม่น้ำสองสี   มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน

ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม  งามล้ำเทียนพรรษา   ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

TOP