Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์จังหวัด

“ชุมชนเข้มแข็ง   เมืองน่าอยู่  เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว  การเกษตรมีศักยภาพ”

 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

“ข้าวหอมมะลีเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

“แรงงานมีผลิตภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่งคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

“เมืองดอกบัวงาม   แม่น้ำสองสี   มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน

ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม  งามล้ำเทียนพรรษา   ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

TOP