Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วน ราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(3) ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกลุ่มงานภายในสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

–จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้านแรงงาน
–จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
–ประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
–ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ
–ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
–ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
–ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
–ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
–ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานสู่แผนชุมขน
–ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
–ดำเนินงานโครงการพิเศษและงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน
–ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

–จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศแรงงาน และการเชื่อมโยงเครือข่าย
–พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
–จัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
–ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ
–จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราขการ
–ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านแรงงาน
–จัดทำสถานการณ์แรงงานและข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน
–สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครแรงงานและศูนย์แรงงานประจำตำบล
–ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

–ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
–รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และการพัสดุของสำนักงาน
–รับผิดชอบบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
–ดำเนินการประชุมราชการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
–ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน
–ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำแนะนำปรึกษาด้านแรงงาน
–ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
–ดำเนินการเกี่ยวกับงานประสานและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
–ดำเนินการงานที่ไม่สามารถมอบให้กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งได้
–ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

TOP