Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่)ชั้น 2  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  3 4 0 0 0 

โทรศัพท์ 0 4534 4632

โทรสาร 0 4534 4633

E-mail : ubonlabour@gmail.com

ช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม

1551
TOP