Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฟื้นฟูความรู้และเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ชายแดน ปี2560

pll_content_description

โครงการฟื้นฟูความรู้และเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560 ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

View the slide show

TOP