Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (แบบสัญจร) ครั้งที่ 3

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (แบบสัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายนน 2563 จำนวน 4 รุ่น (4 กลุ่มอำเภอ กลุ่มอำเภอเมือง กลุ่มอำเภอพิบูลมังสาหาร กลุ่มอำเภอตระการพืลผล กลุ่มอำเภอเดชอุดม)

TOP