Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศยกย่องบุคคลดีเด่น บุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562

pll_content_description

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ นางสาวชนัญชิดา  สิมมา พนักงานธุรการ ส.4 ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

TOP