Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุบลราชธานี 325 บาท มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563

pll_content_description

TOP