Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สรง.อุบลฯ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

pll_content_description

TOP