Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำศูนย์

ความเป็นมา 

            พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรา 30 กำหนดให้ในกระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวง  ที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์ บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติ ในเรื่องใด ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว  ดังนั้น เพื่อให้บริการประชาชนในทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน ณ จุดเดียว กระทรวงแรงงานจึงมีนโยบายนำบริการให้เข้าถึงประชาชน  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการขอรับบริการ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงแรงงานขึ้น  ซึ่งศูนย์ฯดังกล่าว  จะรวมงานบริการเบื้องต้นของทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน  ได้แก่  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กรมการจัดหางาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับบริการและข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ต้นแบบ  โดยในระยะเริ่มแรกเป็นการให้บริการแบบเคลื่อนที่ และในปี พ.ศ. 2550  จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมของจังหวัดขึ้น และจังหวัดมีนโยบายที่จะให้ส่วนราชการที่มี ศูนย์บริการร่วมได้นำบริการมาดำเนินการรวมกับจังหวัด  ดังนั้นสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้นำบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานไปดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริการร่วมของจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้งอยู่ที่  

บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 2  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี 

เปิดให้บริการวันจันทร์ วันศุกร์   เวลา 09.00 17.00 น.

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการประชาชน

โทรศัพท์ 0 4534 4632 -3

มือถือ  06 3508 8175

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 

1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นก่อนเข้าสู่บริการอื่น ช่วยให้เข้าถึงบริการได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว

2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อยังหน่วยงานต่าง ๆ

3. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  ด้วยบริการหลากหลาย ณ จุดเดียว

4. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ประชาชนในการรับบริการจากกระทรวงแรงงาน 

 

ประเภทการให้บริการ   

          ประเภทการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วยงานบริการ 3 ประเภท ได้แก่

         1. การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร  หมายถึง การรวมงานบริการด้านการให้ข้อมูล/ข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ  ในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้ข้อมูล/ข่าวสารเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการก่อนที่จะเข้าสู่บริการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยนำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

         2. การให้บริการรับเรื่อง ส่งต่อ  หมายถึง  การให้บริการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที  ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไปการให้บริการประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นเรื่องขอรับบริการหลายๆเรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งมักจะใช้กับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องมีขั้นตอนเฉพาะที่ไม่
สามารถดำเนินการให้เสร็จทันทีได้  

        3. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็ หมายถึง การให้บริการตามคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการของส่วนราชการ ต่างๆ  ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

 

ช่องทางการให้บริการ             

    1. เคาน์เตอร์บริการประชาชน 

           –  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา 

           –  การให้บริการรับเรื่อง ส่งต่อ 

           –  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

    2.  ทางโทรศัพท์  0 4534 4632-3 , 06 3508 8175

           –  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา 

   3.  ไปรษณีย์ 

           –  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

    4. เว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม  http://www.ubonratchathani.mol.go.th

           –  การให้บริการข้อมูลข่าวสารและดาวน์โหลดเอกสาร

    5. ออกหน่วยเคลื่อนที่  (Mobile  Unit)  

           –  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

           –   การให้บริการรับเรื่อง ส่งต่อ

 

 

 

1121
TOP