Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงาน

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสำนักงานแรงงาน

 

***************** 

 

               ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสำนักงานแรงงาน

 

***************** 

 

               ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

 

การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุข แรงงานไทย จ.อุบลราชธานี ปี 2559
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างงานเร่งด่วน รอบ 2 ปี 2559
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างงานเร่งด่วน รอบ 1 ปี 2559

 

 

 

 

TOP