Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 

การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด

 

วิสัยทัศน์จังหวัด

“ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ”

 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

วิสัยทัศน์สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันต่อเทคโนโลยี”

 

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

“เมืองดอกบัวงาม   แม่น้ำสองสี   มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน

ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม  งามล้ำเทียนพรรษา   ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

9930
TOP