Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วน ราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(3) ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกลุ่มงานภายในสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. กำกับ  ดูแล  รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
 2. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้านแรงงาน
 3. วิเคราะห์สถานการณ์กำลังคนด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 5. ประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านแรงงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 6. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ
 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 8. ดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
 9. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
 10. การพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ
 11. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
 12. ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
 13. ดำเนินงานโครงการพิเศษและงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน
 14. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศแรงงาน  และการเชื่อมโยงเครือข่าย
 15. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานเป็นศูนย์รวมสารสนเทศ
  ด้านแรงงาน (Focal Point) ในเขตพื้นที่จังหวัด
 16.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยด้านแรงงาน
 17. จัดทำสถานการณ์แรงงานและข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน
 18. จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
 19. ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำแนะนำปรึกษาด้านแรงงาน
 20. ดำเนินการเกี่ยวกับงานศูนย์บริการประชาชน
 21. สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหารส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  อาสาสมัครแรงงานและ
 22. ศูนย์แรงงานประจำตำบล
 23. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  ธุรการ การเงิน งานพาหนะและยานยนต์ และการพัสดุของสำนักงาน
 3. บริหารงานบุคคลของสำนักงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประสานและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่  ระดับอำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
362
TOP