สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 1 ปี 2562