วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 


 

วิสัยทัศน์จังหวัด

“ชุมชนเข้มแข็ง   เมืองน่าอยู่  เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว  การเกษตรมีศักยภาพ”


 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

“ ข้าวหอมมะลีเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล"


วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

“ แรงงานมีผลิตภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มีความมั่งคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี"


คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

“ เมืองดอกบัวงาม   แม่น้ำสองสี   มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน 
ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม  งามล้ำเทียนพรรษา   ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ 
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล"