ถอดบทเรียน การดำเนินงานสร้างภูิมคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน (กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และกลุ่มแรงงานนอกระบบ)