สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 2561