โครงการเสริมสร้างศัยภาพ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561