วารสารแรงงานฉบับที่ 11 ปีที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2560