สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 2560