โครงการฟื้นฟูความรู้และเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ชายแดน ปี2560

โครงการฟื้นฟูความรู้และเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560 ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี