ดำเนินโครงการฯ กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก