กิจกรรม เดินรณรงค์ "อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด"