วารสารสำนักงานแรงงาน ฉับที่ 11 ประเดือน พฤศจิกายน 2559