งานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) ประธานในพิธี กล่าวสดุดีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย" เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๕๙ นับตั้งแต่ทรงริเริ่มสถาปนารัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทยเพื่อดำเนินงานในกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์ท่าน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมรัฐวิสาหกิจ และเอกชนสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์สาขาอุบลราชธานี ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕