แรงงานอุบลฯ ร่วมประชุมกรรมการโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

              เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อบูรณาการการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในชายแดน ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนในตัวเมือง โดยมี นายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม