สรจ.อุบลราชธานี ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย

              ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยและกระตุ้นให้ประชาชนใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยให้มากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ หรือในวันสำคัญต่าง ๆ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีจึงร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย ดังนี้

            ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

                  

            ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

                  

            ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

                   

            ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

                 

              ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ