จังหวัดอุบลฯ รับการตรวจราชการรอบที่ 3 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร)และคณะ

                เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ  ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางอารุณี  จิตรปฏิมา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายสมศักดิ์ พิรินยวง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนายชัยวัฒน์  พันธ์พานิช ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม ประชุมตรวจราชการรอบที่ 3 ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมทัศนูปกรณ์ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีนายเทพาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี นายปัทมพร  ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี นายวิชัย  ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี  นายวิเชียร กระบวนศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี นายยุทธนา เจียรกุล ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมต้อนรับและประชุมตรวจราชการ               

                                

        

     

     

 

                   นอกจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ที่ประชุมยังได้เชิญอาสาสมัครแรงงานจำนวน 5 คน คือ นายวรพงศ์  รูปเลิศ ประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี นายชโยดม มะเสนะ ประธานแกนนำ อสร. อำเภอเหล่าเสือโก้ก นางเพ็ญประภา  บุญเคล้า อสร.ตำบลกาบิน อ.กุดข้าวปุ้น อสร.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 นางบุญเลิศ  กิ่งวรรณ ประธานแกนนำ อสร.อำเภอโขงเจียม และนางสุพร  ไชยดี อสร.ตำบลบ้านไทย อ.เขื่องใน เพื่อเสนอข้อปัญหา อุปสรรค ในการปฏบัติงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ตลอดถึงแนวทางในการแก้ไข