ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

              เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันที่ ๑๑ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็ตจพระนารายณ์มาหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อบ้านเมืองทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการฑูต โดยเฉพาะการส่งคณะราชฑูตนำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ในสมัยรัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งราชวงศ์บูร์บง เพื่อเป็นการถ่วงดุลยอำนาจของประเทศตะวันตกซึ่งขณะนั้นกำลังแผ่อิทธิพลสู่ดินแดนตะวันออกและสยามประเทศ