จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

          เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดย สนง.แรงงานจังหวัดออุบลราชธานี 

ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานชุดเฉพาะกิจ

(หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๓ 

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๔ ๔๕๗๘