ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุบลราชธานี รับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการ To Be Number One ส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมทบทวนการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครแรงงาน
สรจ.อุบลราชธานี จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการคลินิกสวัสดิการสังคม ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมสถานประกอบการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE
จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ขอบคุณทหารช่วยชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว
จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
แรงงานอุบลฯ ประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
จังหวัดอุบลฯ บูรณาการตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการ
อุบลฯประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ
อุบลราชธานีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ
พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
แรงงานอุบลร่วมปฏิบัติภารกิจการมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศาสนสถานและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
จังหวัดอุบลราชธานีประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
อุบลราชธานี จัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน