ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ
จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
จังหวัดอุบลราชธานี รับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการ To Be Number One ส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมทบทวนการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครแรงงาน
สรจ.อุบลราชธานี จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการคลินิกสวัสดิการสังคม ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมสถานประกอบการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE
จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ขอบคุณทหารช่วยชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว
จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
แรงงานอุบลฯ ประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
จังหวัดอุบลฯ บูรณาการตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการ
อุบลฯประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ
อุบลราชธานีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ
พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
แรงงานอุบลร่วมปฏิบัติภารกิจการมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศาสนสถานและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย