ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 3 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชน ในโครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทย ด้วยใจ เดียวกัน
จังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
สรจ.อุบลราชธานี ตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝือมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชน ในโครงการออกหน่วยบริการทางสัมคมเคลื่อนที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานีประชุมหารือข้อบังคับชมรมอาสาสมัครแรงงาน
อุบลราชธานี ฝึกอบรมผู้บริหาร ครูฝึก และกำลังแรงงานให้จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงาน การค้ามนุษย์ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์
สรจ.อุบลราชธานี รุกสถานประกอบการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมการ Road Map แรงงานต่างด้าว
จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเครือข่ายแรงงานกลุ่มเฉพาะ
จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗