ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชมหาสกลปรินายก
จังหวัดอุบลฯ จัดประชุมนายจ้างแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อการปรองดองสมานฉันท์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประวิทย์ เคียงผล) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จังหวัดอุบลฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานนอกระบบรองรับประชามคมเซียน
สรจ.อุบลราชธานี ออกติดตามและจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 3 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชน ในโครงการมหกรรม พม.รวมพลัง สร้างสุขสู่สังคมไทย ด้วยใจ เดียวกัน
จังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
สรจ.อุบลราชธานี ตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝือมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชน ในโครงการออกหน่วยบริการทางสัมคมเคลื่อนที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานีประชุมหารือข้อบังคับชมรมอาสาสมัครแรงงาน
อุบลราชธานี ฝึกอบรมผู้บริหาร ครูฝึก และกำลังแรงงานให้จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงาน การค้ามนุษย์ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์
สรจ.อุบลราชธานี รุกสถานประกอบการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมการ Road Map แรงงานต่างด้าว