ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุบลฯ จัดอบรมกฎหมายการค้ามนุษย์
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลสัญจร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมซักซ้อมสถานประกอบการเตรียมความเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ชาวอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานปี 2557-2561และจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านแรงงานปี 2559-2563
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอความเห็นชอบโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมดำเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
สรจ.แรงงานอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย บูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมและป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แก่ผู้แทนอำเภอ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครแรงงาน
จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีและอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันรักษ์ต้นไม้ของชาติ
แรงงานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเข้าประกวดชมรม To Be Number One แก่บริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี