ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.อุบลราชธานีจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สรจ.อุบลราชธานี มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีคนงานที่เคยทำงานต่างประเทศ (ประเทศไต้หวัน)
สรจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ อ.วารินชำราบ เพื่อติดตามญาติแรงงานไทยที่เสียชีวิตจาการทำงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๒
การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการพัฒนาความเข็มแข็งให้แก่แรงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการบูรณาการกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรอบที่ ๒
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พ่อของแผ่นดิน”
ขอเชิญรับบริการและร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ อาคารบิ๊กซีสาขาอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลฯ จัดอบรมกฎหมายการค้ามนุษย์
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลสัญจร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมซักซ้อมสถานประกอบการเตรียมความเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)