ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ด่วน! .ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2558 ไปขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สำนักงานแรงานจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อ.ศรีเมืองใหม่ติดต่อญาติเพื่อยืนยันตัวตนนายสัมศรี สัมพะวงศ์ เนื่องจากมีคนงานไทยถูกจับที่อินโดนีเซียแล้วเลขบัตรประจำตัวซ้ำซ้อนกัน
โครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อพิจารณาข้อเสนอของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม ๒๐ สาขาอาชีพ
สรจ.อุบลราชธานีจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สรจ.อุบลราชธานี มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีคนงานที่เคยทำงานต่างประเทศ (ประเทศไต้หวัน)
สรจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ อ.วารินชำราบ เพื่อติดตามญาติแรงงานไทยที่เสียชีวิตจาการทำงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๒
การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการพัฒนาความเข็มแข็งให้แก่แรงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจราชการบูรณาการกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรอบที่ ๒
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พ่อของแผ่นดิน”
ขอเชิญรับบริการและร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ อาคารบิ๊กซีสาขาอุบลราชธานี