ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันนักสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 115 ปี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดระเบียบสังคม
สรจ.อุบลราชธานี มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้ราษฎที่เคยไปทำงาน ณ ไต้หวัน
สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
ประเมินผลโครงการสำรวจข้อมูล
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี่ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน กรรมการชมรมอาสาสมัครแรงงานกับ สรจ.สุมทรปราการ
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมเสวนาในโครงการ"ฮักแพง เบิ่งแยง แบ่งปัน ในการดูแลช่วยเหลือผู้พันโทษและครอบครัว"
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดครั้งที่ 1/2558 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกำหนดประเด็นแก้ไขปัญหาแรงงานกลุ่มเฉพาะ ปี 2559
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 4/2558
สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558
ด่วน ! ขอให้แรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีในระบบ EPS ที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจีกึม) ติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ภายในเดือนกรกฎาคม 2558
รับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตร์แรงงานกลุ่มเฉพาะฯ จ.อุบลราชธานี ปี 2558 - 2562
แรงงานจังหวัดอุบลฯ มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษี คนงานที่เคยไปทำงาน ณ ไต้หวัน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ 2-3 พ.ค. 2558 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
สถาบันพัฒาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี รับสมัครเยาชนไทยอายุ 15-20 ปี ร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับภาค)ครั้งที่ ๒๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘