ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
ประเมินผลโครงการสำรวจข้อมูล
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี่ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน กรรมการชมรมอาสาสมัครแรงงานกับ สรจ.สุมทรปราการ
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมเสวนาในโครงการ"ฮักแพง เบิ่งแยง แบ่งปัน ในการดูแลช่วยเหลือผู้พันโทษและครอบครัว"
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดครั้งที่ 1/2558 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกำหนดประเด็นแก้ไขปัญหาแรงงานกลุ่มเฉพาะ ปี 2559
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 4/2558
สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558
ด่วน ! ขอให้แรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีในระบบ EPS ที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจีกึม) ติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ภายในเดือนกรกฎาคม 2558
รับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตร์แรงงานกลุ่มเฉพาะฯ จ.อุบลราชธานี ปี 2558 - 2562
แรงงานจังหวัดอุบลฯ มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษี คนงานที่เคยไปทำงาน ณ ไต้หวัน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ 2-3 พ.ค. 2558 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
สถาบันพัฒาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี รับสมัครเยาชนไทยอายุ 15-20 ปี ร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับภาค)ครั้งที่ ๒๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ด่วน! .ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2558 ไปขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สำนักงานแรงานจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อ.ศรีเมืองใหม่ติดต่อญาติเพื่อยืนยันตัวตนนายสัมศรี สัมพะวงศ์ เนื่องจากมีคนงานไทยถูกจับที่อินโดนีเซียแล้วเลขบัตรประจำตัวซ้ำซ้อนกัน
โครงการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อพิจารณาข้อเสนอของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม ๒๐ สาขาอาชีพ