ข่าวประชาสัมพันธ์

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบผ้าห่มพระราชทาน
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติดภาค 3 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการป้องกันยาเสพติดในสถาประกอบการ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีให้กับแกนนำอาสมัครแรงงานระดับอำเภอ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
สรจ.อุบลราชธานีรุกพื้นที่ชายแดนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับหมู่บ้านสานนโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ
จังหวัดอุบลฯ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) แผนยุทธศาตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560-2564และทบทวนแผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงงานร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สำนักงานแรงานจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสถานประกอบการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน บูรณาการร่วมกับการจัดระเบียบสังคมของจังหวัด
รายงานอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
สรจ.อุบลราชธานี รุกพื้นที่ชายแดน ขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อตอบสนองนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
สรจ.อุบลราชธานีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2558 เพื่อหารือการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและข่ายเครือข่ายในพื้นที่ชายแดนและการดำเนินโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนบริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.อบ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันนักสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 115 ปี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดระเบียบสังคม
สรจ.อุบลราชธานี มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้ราษฎที่เคยไปทำงาน ณ ไต้หวัน
สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559