ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2559
สรจ.อุบลราชธานี เชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่องเล่าข่าวแรงงาน
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจตัวแทนสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 หลักสูตรวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบผ้าห่มพระราชทาน
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติดภาค 3 ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการป้องกันยาเสพติดในสถาประกอบการ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีให้กับแกนนำอาสมัครแรงงานระดับอำเภอ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
สรจ.อุบลราชธานีรุกพื้นที่ชายแดนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับหมู่บ้านสานนโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ
จังหวัดอุบลฯ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) แผนยุทธศาตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560-2564และทบทวนแผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงงานร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สำนักงานแรงานจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสถานประกอบการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน บูรณาการร่วมกับการจัดระเบียบสังคมของจังหวัด
รายงานอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
สรจ.อุบลราชธานี รุกพื้นที่ชายแดน ขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อตอบสนองนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
สรจ.อุบลราชธานีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2558 เพื่อหารือการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและข่ายเครือข่ายในพื้นที่ชายแดนและการดำเนินโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนบริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.อบ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559