ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 2561
ข่าว ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 2 ปี 2561
แรงงานอุบลยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต (UbonMOl Zero Corruption)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ปี 2560 และ รายปี 2560
รายงานผลการดำเนินงาน การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเสริมสร้างศัยภาพ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชุม conference ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
วารสารแรงงานฉบับที่ 11 ปีที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2560
งานด้านพัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและมหกรรมรวมพลคนรักปื่นโต
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 2560
อาสาสมัครแรงงานร่วมสัมมนา Productive Manpower รองรับไทยแลนด์ 4.0
อาสาสมัครแรงงานร่วมสัมมนา Productive Manpower รองรับไทยแลนด์ 4.0
รายงานอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560