ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวด 1 ถึง 13 ประจำปี 2562
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 2
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศยกย่องบุคคลดีเด่น บุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562
package จิตสดใจ ใจเป็นสุข (Happy Working With Life Balance)
package จิตสดใจ ใจเป็นสุข (Happy Working With Life Balance)
ถอดบทเรียน การดำเนินงานสร้างภูิมคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน (กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และกลุ่มแรงงานนอกระบบ)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 2 ปี 2562
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 1 ปี 2562
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 2561
ข่าว ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 2 ปี 2561
แรงงานอุบลยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต (UbonMOl Zero Corruption)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ปี 2560 และ รายปี 2560
รายงานผลการดำเนินงาน การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561