ข่าวกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายอาสาสัมครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน เพื่อคนไทยมีงานทำ มีรายได้
สรจ.อุบลราชธานี นำคณะแกนนำเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ ๓ เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม แรงงานและพิจารณาเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ปี ๒๕๕๙
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2558
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในโครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 2 ตอนสายใยรักครอบครัว ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง ณ อำเภอสิรินธร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการช่วยเหลือจากรัฐ
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและให้กำลังใจสถานประกอบการที่เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแรงงานนอกระบบและชมรมอาสาสมัครแรงงาน
สำนักงานแรงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ ณ อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานกลุ่มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงานแรงงานจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลแบบสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจบูรณาการการใช้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
จังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘