ข่าวกิจกรรม

โครงการฟื้นฟูความรู้และเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ชายแดน ปี2560
ประชุมพิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ
พิธีมอบเกียรติบัตร อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2559
งานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาวิถีชีวิตแรงงานนอกระบบ
แรงงานอุบลฯ ร่วมประชุมกรรมการโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันนักสังคมสงเคราะห์ไทย วันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งาชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันรักต้นไม่ประจำปีของชาติ
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันนักสังคมสงเคราะห์ไทย วันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งาชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันรักต้นไม่ประจำปีของชาติ
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สรจ.อุบลราชธานี รับการตรวจราชการรอบที่ 3 จากผู้ตรวจราชการกระทรวแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร)
จังหวัดอุบลฯ รับการตรวจราชการรอบที่ 3 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร)และคณะ
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทกิจตรงยามาฮ่า อุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 จากการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
อสร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับประเทศ
สรจ.อุบลราชธานี มอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้ สพภ.7 อุบลราชธานี เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชกร รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558
สรจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม และตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบเพื่อชี้แจงขั้นตอน วิธีการและเอกสารการติดตามสิทธิประโยชน์ กรณีคนงานเสียชีวิตจากการทำงานในต่างประเทศ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบล เหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช