สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสื่อสาร

     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี


เครื่องมือสำหรับชาวแรงงาน

          
         
       

กิจกรรมออกกำลังกายสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสร.อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561