Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

โครงการฟื้นฟูความรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี