แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

 แผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน 

 แรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการจ้างงานเร่งด่วน